O Instytucie

[accordions]

[accordion title=”Misja”]

 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce, marketingu świadczonych przy ich udziale usług oraz tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządzającymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce i za granicą, administracją rządową, samorządową wszystkich szczebli, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami poprzez stworzenie stałej platformy dla merytorycznej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem na rozpoznawanie czynników negatywnych dla jakości zarządzania.

 

[/accordion]

[accordion title=”Cele”]

 

Cele Fundacji przedstawiają się następująco:

 

a. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych i nowatorskich projektów edukacyjnych, diagnostycznych i analitycznych na rzecz rozwoju edukacji w zakresie zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz marketingu świadczonych przy ich udziale usług,

b. analiza, wzmacnianie potencjału, poszerzanie wiedzy i kompetencji oraz wspieranie rozwoju kadry zarządzającej obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

c. wspieranie projektów krajowych i międzynarodowych z udziałem organizacji działających na rzecz sportu masowego, promujące na przykład: dobre zarządzanie, włączenie społeczne, dwutorowe kariery i aktywność fizyczną w każdym wieku,

d. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami i społeczeństwami,

e. wsparcie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej na rozwój bazy i działań sportowo-rekreacyjnych,

f. inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego,

g. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

 

[/accordion]

[accordion title=”Statut”]

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, innych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Mariusza Bubela oraz Jakuba Sławomira Mościckiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Piotra Sebastiana Lussę w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, w dniu 22 stycznia 2014.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Supraśl (woj. podlaskie)
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, nowe fundacje i spółki, jak również przystępować do stowarzyszeń jako członek wspierający.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu i turystyki.

 

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą, w brzmieniu Fundacja IRIS.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, tytuły uznania, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II

Misja i cele Fundacji

 

§ 6

Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju i wspierania podnoszenia poziomu wiedzy o zarządzaniu obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce, marketingu świadczonych przy ich udziale usług oraz tworzenie mechanizmów rozwijających współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy zarządzającymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Polsce i za granicą, administracją rządową, samorządową wszystkich szczebli, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami poprzez stworzenie stałej platformy dla merytorycznej współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem na rozpoznawanie czynników negatywnych dla jakości zarządzania.

 

§ 7

Cele Fundacji przedstawiają się następująco:

 1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych i nowatorskich projektów edukacyjnych, diagnostycznych i analitycznych na rzecz rozwoju edukacji w zakresie zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz marketingu świadczonych przy ich udziale usług,
 2. analiza, wzmacnianie potencjału, poszerzanie wiedzy i kompetencji oraz wspieranie rozwoju kadry zarządzającej obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
 3. wspieranie projektów krajowych i międzynarodowych z udziałem organizacji działających na rzecz sportu masowego, promujące na przykład: dobre zarządzanie, włączenie społeczne, dwutorowe kariery i aktywność fizyczną w każdym wieku,
 4. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami i społeczeństwami,
 5. wsparcie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej na rozwój bazy i działań sportowo-rekreacyjnych,
 6. inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego,
 7. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi o podobnym charakterze,
 2. współpracę z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i sportowymi oraz osobami prywatnymi,
 3. nagradzanie i honorowanie osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów Fundacji,
 4. doradztwo prawne w zakresie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej,
 5. doradztwo w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
 6. inicjowanie debat społecznych,
 7. organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, warsztatów, wystaw, konferencji, kongresów, debat, targów, wizyt studyjnych,
 8. przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz oraz ewaluacji,
 9. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów,
 10. działania badawcze, analityczne i edukacyjne,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i wydawniczej,
 12. gromadzenie informacji o bazie sportowo-rekreacyjnej na potrzeby środowiska,
 13. ponoszenie kosztów realizacji celów Fundacji, w tym podejmowania w/w działań.

 

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

 

Rozdział III

Władze Fundacji

 

§ 10

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Funkcję doradczą może pełnić Rada Programowa.
 3. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu czy też innego organu i uczestniczyć w działaniach Fundacji na takich samych zasadach jak pozostali członkowie Zarządu bądź innego organu. Z mocy niektórych postanowień Statutu, niektóre uprawnienia przysługują bezpośrednio Fundatorom (przez okres ich życia) niezależnie czy jednocześnie są członkami Zarządu czy nie.

 

Zarząd

§ 11

 1. Zarząd Fundacji może składać się z 1 do 5 osób.
 2. Kadencja Zarządu jest bezterminowa.
 3. Skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,

b)     śmierci członka Zarządu,

c)     decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek Zarządu nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji lub działa w sposób utrudniający realizację celów Fundacji. Decyzja Zarządu w tym przedmiocie wymaga jednomyślności wszystkich pozostałych członków Zarządu.

 1. Nowych członków Zarządu powołuje Zarząd w drodze kooptacji.
 2. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą, ale nie muszą być związane z Fundacją stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym. Przy nawiązywaniu z członkiem Zarządu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego oraz innych czynnościach prawnych lub faktycznych związanych z takim stosunkiem, Fundacja nie może być reprezentowana przez tego członka Zarządu. Taki członek Zarządu jest wyłączony od prowadzenia spraw dotyczących jego jako osoby fizycznej. Postanowienia wcześniejsze stosuje się odpowiednio do osób fizycznych lub prawnych powiązanych z danym członkiem Zarządu.

 

 

 

 

§ 12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

b)     realizacja celów statutowych Fundacji,

c)    opracowywanie i uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d)    opracowywanie i uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, określanie struktury administracyjnej Fundacji, zatrudnianie pracowników oraz określanie zasad ich wynagradzania,

e)    powoływanie ciał doradczych, w tym Rady Programowej, określając w uchwale o powołaniu ich składu oraz sposobu i zakresu działania,

f)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)    decydowanie o zmianach w statucie Fundacji, połączeniu z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji (w sytuacji gdy nie żyje żaden z Fundatorów),

h)    podpisywanie umów, zleceń, zamówień, wniosków, pism w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, innych dokumentów,

i)     podejmowanie decyzji o ewentualnym podjęciu działalności gospodarczej, formach i zasadach  jej prowadzenia.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek zarządu.

 

§ 13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności więcej niż połowy członków Zarządu (w razie parzystej liczby członków Zarządu: w obecności co najmniej połowy członków Zarządu + 1 osoba). W razie gdy kryteria ustalone w zdaniu poprzednim nie pozwalają w sposób trwały na podjęcie niezbędnej uchwały, każdy z członków Zarządu może wystąpić do Rady Programowej o zajęcie stanowiska. Stanowisko Rady Programowej nie jest wiążące dla Zarządu ani poszczególnych członków Zarządu.
 4. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
 5. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio przez Prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 14

 1. Do czynności wykonawczo-zarządzających w stosunku do uchwał Zarządu może być powołany Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

Rada Programowa

 

§ 15

 1. Rada Programowa jest ciałem doradczym w stosunku do Zarządu Fundacji.
 2. Radę Programową, zwaną dalej Radą, tworzą osoby wspierające cele Fundacji i przyczyniające się swoją ekspertyzą lub pracą do realizacji tych celów.
 3. Do udziału w Radzie Programowej zapraszani są  wybitni przedstawiciele życia publicznego, biznesu i nauki, eksperci z dziedziny objętej celami Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie mogą proponować Fundatorzy, Prezes lub inny członek Zarządu przy akceptacji Zarządu.
 5. Rada liczy dowolną ilość członków.
 6. Rada wyraża swoją opinię na temat planów pracy Fundacji oraz realizacji celów statutowych przez Fundację, przedstawianych przez Zarząd. Rada wypracowuje wspólne stanowisko lub przedstawia indywidualne opinie jej Członków. Opinia Rady Programowej nie jest wiążąca dla Zarządu. Rada Programowa może również zabierać stanowisko na wniosek poszczególnych członków Zarządu w razie trudności w podjęciu decyzji przez Zarząd.
 7. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu.
 8. Członkostwo w Radzie ustaje wskutek rezygnacji Członka lub decyzji Zarządu, w przypadku kiedy Członek nie współpracuje z Fundacją lub rażąco narusza wartości Fundacji. O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 16

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych), z czego 1.000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 17

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a)    darowizn, spadków, zapisów,

b)    dotacji, subwencji osób prawnych oraz grantów,

c)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)    dochodów z majątku fundacji,

e)    odsetek bankowych,

f)     innych form wspierania działalności społecznie użytecznej dopuszczalnych przez prawo,

g)     działalności gospodarczej.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Zmiana statutu

§ 18

 1. Zmian w Statucie mogą dokonać Fundatorzy jednogłośnie, a gdy żyje tylko jeden z Fundatorów – ten Fundator. Gdy nie żyje żaden z Fundatorów – decyzję podejmuje Zarząd.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Sposób reprezentacji

§ 19

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie. W sprawach o wartości przedmiotu do 500 zł dopuszcza się reprezentację jednego Członka Zarządu.

 

Połączenie się z inną fundacją

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmują Fundatorzy jednogłośnie, a gdy żyje tylko jeden z Fundatorów – ten Fundator. Gdy nie żyje żaden z Fundatorów – decyzję podejmuje Zarząd.
 4. Zarząd Fundacji może postanowić o funkcjonowaniu kategorii członkostwa w Fundacji, przy czym ewentualne takie członkostwo nie będzie rozumiane jako członkostwo w stowarzyszeniu czy innej organizacji typu stowarzyszeniowego, lecz będzie rozumiane jako oznaczające współpracę z Fundacją lub popieranie jej celów.

 

Likwidacja

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została   powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki.
 3. Decyzję o likwidacji  podejmują Fundatorzy jednogłośnie, a gdy żyje tylko jeden z Fundatorów – ten Fundator. Gdy nie żyje żaden z Fundatorów – decyzję podejmuje Zarząd.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut został przyjęty dnia 22.01.2014.

Statut Fundacji do pobrania

 

 

[/accordion]

[accordion title=”Rada programowa”]

 

[one_third last=”no”]

R_Popoek_200[/one_third][two_third last=”yes”]

Renata Popek

licencjonowany zarządca nieruchomości, w latach 2011- 2014 dyrektor Biura Sportu i Rekreacji   w Warszawie, wcześniej przez 12  lat od 1999 roku zarządzała Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji, autorka z wieloletnią praktyką wielu publikacji z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową,  reprezentantka  Polski  w szermierce, wielokrotna  mistrzyni  Polski, klubowa  mistrzyni  Europy  we  florecie.  Absolwentka  krakowskiej Akademii  Wychowania  Fizycznego . Ukończyła podyplomowe studia  na AWF w Poznaniu uzyskując tytuł menedżera sportu.. W 1996 r. otrzymała tytuł Menedżera Roku, m.in. za opracowanie koncepcji rozwoju kultury fizycznej w gminie Warszawa-Ursynów.  Laureatka  konkursu „Firma na Medal”  (2008) za profesjonalny sposób zarządzania i  wyjątkowe  zaangażowanie  w  rozwój oraz utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Ursynowskiego  Centrum Sportu i  Rekreacji.

[/two_third]

[one_third last=”no”]

orlowski_200[/one_third][two_third last=”yes”]

Grzegorz Orłowski 

od 2001 zajmuje się problematyką wdrażania funduszy unijnych, zrealizował ponad 50 projektów finansowanych z funduszy publicznych (w tym środki UE), od kilku lat analizuje infrastrukturę i kubaturę sportową pod kątem efektywności zarządzania i finansowania, autor publikacji i komentarzy na powyższy temat. Od wielu lat zasiada jako Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Od 2004 r. wykładowca w Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, od 2007r. Kierownik Centrum Funduszy Europejskich i Współpracy międzynarodowej w WSAP Białystok.

[/two_third]

 

[one_third last=”no”]

gniatkowski_200[/one_third]

[two_third last=”yes”]

Michał Gniatkowski

radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych „Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  absolwent studiów podyplomowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowym Studium Marketingu Sportu.

Jako radca prawny współpracuje m.in. z firmą będącą jednym z największych sponsorów polskiego sportu, klubami sportowymi, organizacjami samorządowymi, sportowcami, agentami sportowców, agencjami marketingu sportowego, Polskim Związkiem Piłkarzy.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa w sporcie oraz prawnych aspektów współpracy na linii samorząd – klub sportowy. Prelegent konferencji tematycznych, wykładowca przedmiotu „Podstawy prawne sportu w Polsce i UE” na kursach dla trenerów, instruktorów sportu i menedżerów sportu (m.in. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w ramach Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych).

[/two_third]

 

[/accordion]

[accordion title=”Zarząd”]

 

[one_third last=”no”]p_bubela_200[/one_third][two_third last=”yes”]

Piotr Bubela

od 2008 zastępca dyrektora ośrodka sportu i rekreacji, twórca m.in. kampanii społecznej „Ty też masz sport we krwi”, Białostockiej Ligi Sportu czy Klubu Wolontariatu Sportowego.  W latach 1996-2008 w branży reklamowej (strategie wprowadzania na rynek nowych marek, przygotowywanie koncepcji i wprowadzanie nowych tytułów prasowych). W latach 2008-2012 doradca Wojewody Podlaskiego ds. programu rządowego „Moje boisko – Orlik 2012”. Menedżer sportu, słuchacz menedżerskich studiów podyplomowych.

Od 2010 inicjator Ogólnopolskich Konferencji Dyrektorów OSiR.[/two_third]

[one_third last=”no”]k_200_w[/one_third][two_third last=”yes”]

Jakub Mościcki

od 2004 roku związany z branżą obiektów sportowych i rekreacyjnych a od 2008 roku Wydawca i Redaktor naczelny magazynów branżowych dla profesjonalistów „Pływalnie i baseny” oraz „Boiska i stadiony”.

[/two_third]

 

[/accordion]

 

 

[/accordions]